Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor Jojo’s Weddings & Events. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer je van mijn diensten gebruikmaakt, waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik. Ik hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens. Tevens informeer ik je graag wat je rechten hierin zijn. 

Jojo’s Weddings & Events doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jojo’s Weddings & Events houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ik: 

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.
Persoonsgegevens die ik verwerk

Jojo’s Weddings & Events verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn dienstverlening, een offerte of consult aanvraagt, meer informatie opvraagt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, hetzij via het contactformulier, e-mail, telefonisch of mondeling. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • Voor- en achternaam (ook van je partner)
 • Geslacht (ook van je partner)
 • Geboortedatum (ook van je partner)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Trouwdatum (of datum van je feest)
 • Betalingsgegevens
 • Overige gegevens die je zelf actief verstrekt bij je informatie-aanvraag, offerte-aanvraag, opdracht, verzoek, navraag etc.

Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar. 

Doel en grondslag van de persoonsgegevens die ik verwerk 

Jojo’s Weddings & Events verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het gebruik maken van mijn dienstverlening, het aanvragen van een (vrijblijvende) offerte, het aanvragen van informatie;
 • Het afhandelen van je betaling samenhangend met de voornoemde doelen;
 • Om telefonisch contact met je te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om diensten aan je te leveren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.
Delen van persoonsgegevens met derden   

Jojo’s Weddings & Events verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar worden je gegevens opgeslagen: 

 • Webhosting: Combell (door het mailcontact dat wij hebben en het contactformulier dat je invult)
 • E-mailhosting: Google Suite
 • OneDrive (alle gegevens van Jojo’s Weddings & Events worden op OneDrive opgeslagen voor de loop van de opdracht; hierna worden de gegevens op een externe harde schijf bewaard)
Cookies

Jojo’s Weddings & Events maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Jojo’s Weddings & Events is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website, zodat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en je voorkeursinstellingen worden onthouden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Jojo’s Weddings & Events. Ook heb je u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van je waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou aangewezen organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar jojosweddingsevents@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Jojo’s Weddings & Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Jojo’s Weddings & Events neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Social media

Communicatie via de verschillende social mediakanalen (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Instagram) en het delen van privacygevoelige informatie, is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte data. Ik wijs je erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. Ik raad je dan ook aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (versie 1.1 – d.d. 15 september 2022) gaat in per 15 september 2022. Jojo’s Weddings & Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op de website.

Voor verdere vragen kun je ten alle tijden contact opnemen via onderstaande contactgegevens, bij voorkeur per e-mail.

Jojo’s Weddings & Events
Jolanda Gelissen
Singravenlaan 31-2
6825BG Arnhem
+31614664972
jojosweddingsevents@gmail.com