Algemene voorwaarden

Versie 1.1 d.d. 21 december 2021  

Definities
 • Jojo’s Weddings & Events: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Jolanda Gelissen, handelend onder de naam “Jojo’s Weddings & Events“, “Wedding- en eventplanner Jojo” en “Jojo”, gevestigd aan de Singravenlaan 31-2, 6825BG Arnhem. Ook wel opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Jojo’s Weddings & Events zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Jojo’s Weddings & Events heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft en/of evenement (zowel consumenten als bedrijven), of in wiens naam Jojo’s Weddings & Events een bruiloft en/of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
 • Prijsopgave: globaal overzicht van de prijzen ten aanzien van de diensten die Jojo’s Weddings & Events levert.
 • Offerte: naar aanleiding van de besproken wensen en mogelijkheden stelt Jojo’s Weddings & Events een offerte op waarbij zaken zoals prijs en eventuele bijzonderheden opgenomen zijn. Na acceptatie van de offerte verkrijgt de opdrachtgever een overeenkomst van de opdracht waarin specifieke afspraken zijn opgenomen ten aanzien van de uitvoering van de dienst.
 • Overeenkomst: aanvaarding van het door Jojo’s Weddings & Events gedane aanbod door de opdrachtgever. Ook wel contract.
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jojo’s Weddings & Events geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jojo’s Weddings & Events niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag of dagen van nationale rouw;
  • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
  • overheidsbesluiten;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Jojo’s Weddings & Events;
  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van Jojo’s Weddings & Events;
  • epidemieën of pandemieën.
1. Algemeen 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reclames, verrichte handelingen, rechtshandelingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Jojo’s Weddings & Events is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien er een relevante wijziging is van de algemene voorwaarden, dan wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.
2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
 1. De door Jojo’s Weddings & Events gedane offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 2. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel of onduidelijkheid kan bij Jojo’s Weddings & Events om opheldering worden gevraagd.
 3. Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Jojo’s Weddings & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien Jojo’s Weddings & Events ter voorbereiding van de overeenkomst van de opdracht kosten dient te maken, dan zullen dergelijke kosten voorafgaand opgenomen zijn in de offerte. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dergelijke kosten bestaan uit onderzoekskosten ter verkrijging van informatie met betrekking tot de locaties, voorbereiding van aanvragen, bezichtigingen etc.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De prijzen vermeld op de offerte betreffen alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door Jojo’s Weddings & Events. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De overeenkomst tussen Jojo’s Weddings & Events en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door Jojo’s Weddings & Events van een door de opdrachtgever geaccordeerde offerte. Hierna zal een contract worden opgesteld ter ondertekening.
3. Medewerking door de opdrachtgever 
 1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Jojo’s Weddings & Events overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Jojo’s Weddings & Events gewenste vorm en wijze ter beschikking worden gesteld.
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Jojo’s Weddings & Events onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Jojo’s Weddings & Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Jojo’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jojo’s Weddings & Events bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien heeft Jojo’s Weddings & Events in die gevallen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. De opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een (of, afhankelijk van de overeengekomen uren, meerdere) gezonde maaltijd(en) voor Jojo’s Weddings & Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Jojo’s Weddings & Events is gelegen dan zal zij de kosten van een hotelovernachting bij de opdrachtgever in rekening brengen. Voorafgaand aan de boeking hiervan zal er afstemming tussen de opdrachtgever en Jojo’s Weddings & Events plaatsvinden.
 6. De opdrachtgever geeft toestemming aan Jojo’s Weddings & Events tot het gebruik van het beeldmateriaal betreffende het evenement – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Jojo’s Weddings & Events. Publicatie op social media of in relevante publicaties valt ook hieronder.
 7. Indien de opdrachtgever aan Jojo’s Weddings & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4. Wijzigen van de overeenkomst 
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in overleg de overeenkomst van de opdracht aanpassen.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Jojo’s Weddings & Events de opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Eventuele bijkomende kosten voortvloeiend uit lid 2 zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de bruiloft of het evenement schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden, zal Jojo’s Weddings & Events hiervoor een bedrag van €100,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging in rekening brengen.
 5. Jojo’s Weddings & Events behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te verhogen, ook op reeds bestaande overeenkomsten. Dit laatste indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst en als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten Indien de opdrachtgever het niet eens is met de prijsverhoging – anders dan genoemd in lid 2 – is hij/zij gerechtigd om de overeenkomst, overeenkomstig artikel 8, binnen 14 dagen na de prijsverhoging, te beëindigen.
5. Uitvoering van de overeenkomst 
 1. Jojo’s Weddings & Events is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren na ontvangst door Jojo’s Weddings & Events van het door de opdrachtgever ondertekende contract en betaling van het in dit contract overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. Alle leveranciers ten behoeve van de bruiloft of het evenement worden ingeschakeld namens de opdrachtgever en voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij/zij daartoe slechts overgaan na daarover met Jojo’s Weddings & Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Jojo’s Weddings & Events om de opdracht correct uit te voeren. Zie hiertoe ook artikel 4 lid 4.
6. Betaling 
 1. Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Dit wordt gespecificeerd in de offerte en vastgelegd in het contract.
 2. Indien de bruiloft om welke reden dan ook door de opdrachtgever wordt verplaatst naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Jojo’s Weddings & Events. Voor verplaatsing naar het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 25% op de offerte gefactureerd, plus eventueel meerwerk naar uurtarief (uren op basis van nacalculatie).
 3. Betaling door de opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Binnen 14 dagen na de dag van de bruiloft of het evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering danwel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst. Zie hiertoe ook artikel 4 lid 4.
 5. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is deze van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Jojo’s Weddings & Events aanspraak maken op:
  • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • indien de opdrachtgever consument is: de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen;
  • indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de buitengerechtelijke kosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van €200,-.
7. Onderzoek, klachten en reclamaties 
 1. Reclamaties dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken na de dag van de bruiloft of het evenement schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Jojo’s Weddings & Events te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jojo’s Weddings & Events in staat is adequaat te reageren.
 2. Jojo’s Weddings & Events dient in staat te worden gesteld de ingediende reclamatie te controleren. Indien de reclamatie naar haar oordeel gegrond is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jojo’s Weddings & Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
 3. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de door Jojo’s Weddings & Events – integraal – gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Het tijdig reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van de op hem/haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
8. Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 
 1. Jojo’s Weddings & Events heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever, indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Jojo’s Weddings & Events onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 2. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen/annuleren.
 3. Indien de opdrachtgever wenst de overeenkomst geheel te beëindigen, dan worden de volgende annuleringskosten gehanteerd:
  • Binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen 2 weken plaatsvindt: 20% van het overeengekomen bedrag.
  • Tot 12 weken voor de bruiloft of het evenement: 50% van het overeengekomen bedrag.
  • Tot 8 weken voor de bruiloft of het evenement: 75% van het overeengekomen bedrag.
  • Tot 2 weken voor de bruiloft of het evenement: 80% van het overeengekomen bedrag.
  • Binnen twee weken tot de bruiloft of het evenement: 90% van het overeengekomen bedrag.
 4. De kosten genoemd in lid 3 laten onverlet de kosten gemaakt aan derden door Jojo’s Weddings & Events die aan de opdrachtgever kunnen worden doorberekend.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jojo’s Weddings & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jojo’s Weddings & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. De opdrachtgever wordt aangeraden een bruiloftsverzekering af te sluiten en hiervan bewijs te leveren aan Jojo’s Weddings & Events. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Zonder deze verzekering blijft de opdrachtgever aansprakelijk, waarbij de annuleringsvoorwaarden conform artikel 8 lid 3 gelden.
 7. Jojo’s Weddings & Events zal in beginsel zorgdragen om betrokken derden op de hoogte te stellen van de annulering.
9. Aansprakelijkheid 
 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Jojo’s Weddings & Events en de opdrachtgever – ten aanzien van hun dienstverlening – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Jojo’s Weddings & Events nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Jojo’s Weddings & Events ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst (excl. btw).
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Jojo’s Weddings & Events op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Jojo’s Weddings & Events wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. Onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat de verleende dienst. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Jojo’s Weddings & Events voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Jojo’s Weddings & Events. Verder vrijwaart de opdrachtgever Jojo’s Weddings & Events voor alle aanspraken ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Jojo’s Weddings & Events.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Jojo’s Weddings & Events van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Jojo’s Weddings & Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen danwel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Jojo’s Weddings & Events.
 7. Jojo’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor diensten en/of zaken die door derden geleverd zijn voor, tijdens of na de bruiloft of het evenement.
 8. Jojo’s Weddings & Events zal in het kader van Covid-19 de opdrachtgever voorafgaand aan de bruiloft of het evenement voorzien van instructies en/of aanwijzingen om een evenement volgens de richtlijnen van het RIVM plaats te laten vinden. Indien de opdrachtgever of diens gasten dergelijke instructies en/of aanwijzingen negeren dan is dit geheel voor eigen rekening en eigen risico voor de betrokkenen.
 9. Jojo’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Jojo’s Weddings & Events of derden.
10. Overmacht 
 1. Indien nakoming op geen enige wijze mogelijk is – ook niet middels verplaatsing – door overmacht en dit gedurende een termijn van ten minste 30 dagen voortduurt, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Het deel van de overeenkomst dat reeds door Jojo’s Weddings & Events is uitgevoerd zal in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Jojo’s Weddings & Events op de hoogte gebracht indien er sprake is van overmacht.
 3. In geval van overmacht zal Jojo’s Weddings & Events zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
11. Geheimhouding 
 1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
12. Intellectueel eigendom 
 1. Jojo’s Weddings & Events behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Jojo’s Weddings & Events, in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkrijgen van schriftelijke toestemming van Jojo’s Weddings & Events toegestaan.
13. Geschillen 
 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handeling en is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Jojos Weddings & Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.